Kütüphane hakkında…

KİTAPLARIN LİSTESİ

 • Adıvar, Halide Edib, Seviye Talib, (eski yazı)
 • Ağaoğlu, Samet, Öğretmen Gafur, –ithaflı-
 • Ahmet Cevdet Paşa, Âdâb-ı Sedad Fi-İlm-il-Âdâb
 • Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi cilt:4 (eski yazı)
 • Akarsu, Bedia, Wilhelm Von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı, –ithaflı-
 • Akbulut, Rüknettin, Cumhuriyet Devrinde Bursa İçin Yazılmış Şiirler, –ithaflı-
 • Akı, Niyazi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, –ithaflı-
 • Akıncı, Gündüz, İbrahim Hakkı Efendi, –ithaflı-
 • Aksel, Malik, Anadolu Halk Resimleri
 • Aksu, Niyazi Recep, Türk İnkılâbı Tarihi Kronolojisi
 • Aktepe, Münir, Patrona İsyanı
 • Akyüz, Kenan, Tevfik Fikret
 • Ali Haydar Mithat, Mithat Paşa, Hayat-ı Siyasiyesi, Hidematı, Menfa Hayatı,  cilt 1,
 • Ali Suavi, Hive (eski yazı)
 • Ali, Sabahattin, Yeni Dünya
 • Arapyan, Kalost, Rusçuk Ayanı Mustafa Paşanın Hayatı ve Kahramanlıkları
 • Arolat, A. Mümtaz, Hayal İkliminden Dönen Diyor ki, –ithaflı-
 • Asaf, Özdemir, Bir Kapı Önünde, –ithaflı-
 • Âsım, Halit, Ömür
 • Asral, Suat Salih, Benden Sonra
 • Asral, Suat Salih, Zühalin Halkaları, –ithaflı-
 • Aşkun, Vehbi Cem, Sivas Kongresi
 • Atai, Şakayık Zeyli (eski yazı)
 • Atay, Falih Rıfkı, 19 Mayıs
 • Atay, Falih Rıfkı, Çile
 • Avni, Hüseyin, Reaya ve Köylü, –ithaflı-
 • Ayda, Adile, Bourgeois Gentilhome Komedisinin Yazılış Sebepleri Hakkında Yeni Bir İzah, -ithaflı-
 • Babinger, Franz, Fetihnâme-i Sultan Mehmet
 • Başgöz, İlhan, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi
 • Bayatlı, Osman, Bergama’da Asklepion
 • Baydar, Mustafa, Atatürk’le Konuşmalar
 • Baydur, Suat Y., Hellen – Latin Eski Çağ Bilgisi
 • Baykurt, Fakir, Karın Ağrısı
 • Belen, Fahri, Demokrasimiz Nereye Gidiyor, –ithaflı-
 • Berker, Şinasi Nahit, Demedim mi Nazlı Yarim Ben Sana, –ithaflı-
 • Berktin, Cezmi Tahir, Eğitim Teşkilatı ve Felsefesiyle Amerika, –ithaflı-
 • Birsel, Salah, Ases
 • Cansever, Edip, Umutsuzlar Parkı, –ithaflı-
 • Cansever, Edip, Yerçekimli Karanfil, –ithaflı-
 • Cansever, Ömer Edip, İkindi Üstü
 • Cevdet Paşa, Tezâkir 1-12 , 13-20, (Hazırlayan: Cavit Baysun)
 • Cumalı, Necati, Değişik Gözle, –ithaflı-
 • Cumalı, Necati, İmbatla Gelen, –ithaflı-
 • Cumalı, Necati, Kızıl Çullu Yolu, –ithaflı-
 • Çeşmizade Mustafa Reşid, Çeşmizâde Tarihi (Hazırlayan: Bekir Kütükoğlu)
 • Çetin, Celalettin, Sarı Çam, –ithaflı-
 • Çevik, Hikmet, Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, –ithaflı-
 • Damar, Arif, İstanbul Bulutu, –ithaflı-
 • Diez, Ernst – Aslanapa, Oktay, Karaman Devri Sanatı,
 • Diez, Ernst- Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı
 • Dursunoğlu, Cevat, Milli Mücadelede Erzurum, –ithaflı-
 • Duru, Kâzım Nâmi, Ziya Gökalp
 • Ebubekir Hazım, Küçük Paşa (eski yazı)
 • Eloğlu, Metin, Odun, –ithaflı-
 • Eralp, H. Vehbi, Felsefe Tarihi, –ithaflı-
 • Ergun, S. N. (Hazırlayan:) Baki Divanı
 • Ergun, Saadettin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi I
 • Ergun, Sadettin Nüzhet, Neşatî
 • Erhat, Azra, Mavi Anadolu, –ithaflı-
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi Cilt:1
 • Fârâbî / İ.Ü.Edebiyat Fakültesi
 • Fındıklılı Mehmet Ağa, Silahdar Tarihi
 • Fuzuli, Leyla ile Mecnun, (Hazırlayan: Necmettin Halil Onan) –ithaflı-
 • Fuzuli, Leyla ve Mecnun, (Hazırlayan: Nevzat Yesirgil)
 • Gelibolulu Mustafa Âli, Mevâid-ün-Nefâis Fi Kavâid-il-Mecâlis
 • Gerez, Jozef Habib, Acılı Bitimler, –ithaflı-
 • Giritli Aziz Efendi, Muhayyelat
 • Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi
 • Göksel, Ali Nüzhet, Ziya Gökalp
 • Gökyay, Orhan Şaik, Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları
 • Gökyay, Orhan Şaik, Dede Korkut
 • Gölpınarlı, Abdülbaki (Hazırlayan:), Hayyam’ın Rübaileri
 • Gölpınarlı, Abdülbaki, Boratav, Pertev Naili, Pir Sultan Abdal
 • Gölpınarlı, Abdülbaki, Melâmilik ve Melâmiler
 • Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, –ithaflı-
 • Gülşehri, Mantıku’t-Tayr, (Hazırlayan: Agah Sırrı Levent)
 • Güney, Eflatun Cem, Bir Varmış Bir Yokmuş
 • Hisar, Abdülhak Şinasi, Çamlıcadaki Eniştemiz, –ithaflı-
 • Hisar, Abdülhak Şinasi, Yahya Kemal’e Veda, –ithaflı-
 • Horozcu, Oktay Rifat, Aşk Merdiveni (2 adet)
 • Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l- Cevâmî
 • İnal, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar
 • İnan, Abdülkadir, Şamanizm, (TDK)
 • İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I (1919-1946) M.E.B
 • İpşiroğlu, M. Ş.- Eyüboğlu, S., Avrupa Resminde Gerçek Duygusu
 • Kaplan, Mehmet, Namık Kemal, Cilt:II, –ithaflı-
 • Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri, –ithaflı-
 • Karakan, Hüseyin, Bir Aşk Hikâyesi, –ithaflı-
 • Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi Cilt:V, VI
 • Karamursal, Ziya, Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tedkikler, –ithaflı-
 • Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore (eski yazı)
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Alp Dağlarından
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Ankara
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Okun Ucundan
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Panorama II
 • Karatay, Namdar Rahmi, Geçti Bor’un Pazarı
 • Kırdar, Ayhan, Lo, –ithaflı- (üç aded)
 • Kitab-ı Mukaddes
 • Köksal, Ahmet, Aşk Şiirleri Antolojisi
 • Köprülü, Fuat, Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit
 • Kuntay, Midhat Cemal, Ali Suavi
 • Kuntay, Midhat Cemal, Namık Kemal, –ithaflı-
 • Kuran, Ahmet Bedevi, İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki
 • Kurat, Nimet Akdes, Prut Seferi ve Barışı I
 • Levent, Agah Sırrı, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, (TDK)
 • Levent, Agah Sırrı, Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul
 • Mardin, Ebülula, Medeni Hukuk Cephesinde Ahmet Cevdet Paşa
 • Mehmet Murat, Turfanda mı Yoksa Turfa mı?, (eski yazı)
 • Mengüşoğlu, Takiyeddin Kant ve Schiller’de İnsan Problemi
 • Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş
 • Mevlana, Divan-ı Kebir I-IV, (Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı)
 • Mevlana, Fîh-i Mâ-Fîh, (Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı)
 • Molla Cami, Nefâhatü’l Üns (eski yazı)
 • Nâbi Divanı (Bulak, 1257)
 • Naimâ Tarihi, cilt 1-2, cilt 3-4, cilt5-6
 • Namık Kemal, Zavallı Çocuk (eski yazı)
 • Nedim Divanı (Hazırlayan: A. Gölpınarlı)
 • Nihal, Şükufe, Domaniç Dağlarının Yolcusu, –ithaflı-
 • Onan, Necmettin Halil, Namık Kemal’in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi, –ithaflı-
 • Öke, Altan E., Binaların İktisadi Problemlerinin Çözümünde Enlemler Araştırmasının Kullanılma İmkânları, -ithaflı-
 • Ötüken, Adnan Cahit, Bibliyotek Bilgisi ve Bibliyografi
 • Özer Kemal, Gül Yordamı
 • Recaizade Mahmut Ekrem, Talim-i Edebiyat
 • Rey, Ahmet Reşid, Hatıralar, Türkiye Yayınevi
 • Sade Türkçe Kılavuzu / T.D.K
 • Sağlam, Tevfik, Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhî Hizmet, –ithaflı-
 • Sağlam, Tevfik, Nasıl Okudum?, –ithaflı-
 • Sander, Ergin, Gözlerinde Gökyüzü, –ithaflı-
 • Siyavuşgil, Sabri Esat, Karagöz, –ithaflı-
 • Sungu, İhsan, Namık Kemal
 • Süleyman Çelebi, Mevlût, (Hazırlayan: Tahir Alangu)
 • Süleyman Nazif, Tarihin Yılan Hikâyesi (eski yazı)
 • Şemseddin Sami, Hurdeçîn (eski yazı)
 • Şükun, Ziya, Ferheng-i Ziya (2 cilt)
 • Taner, Haldun, Ayışığında Çalışkur, –ithaflı-
 • Tanışık, İbrahim Hilmi, İstanbul Çeşmeleri II
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (Hazırlayan: ), Namık Kemal Antolojisi
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid,  Bâlâ’dan Bir Ses, –eski yazı-
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid, Hakan
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid, Finten (eski yazı)
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid, Garam
 • Tarhan, Abdülhak Hâmid,Yabancı Dostlar I
 • Tarih-i Cevdet (1-3, 5-12), (yalnız dördüncü cilt eski yazı)
 • Tarlan, Ali Nihat (Hazırlayan:), Fuzuli Divanı, –ithaflı-
 • Tarlan, Ali Nihat (Hazırlayan:), Hayâli Bey Divanı
 • Tarlan, Ali Nihat, Divan Edebiyatında Tevhidler I-III
 • Taşköprülüzade, Mevzuatü’l Ulûm I-II (eski yazı)
 • Taşlıklıoğlu, Zafer, Eski Yunanca’da İleri Adımlar
 • Teo, Devinmek, –ithaflı-
 • Teoman, Sabahattin Tahsin, Rıhtım Sisleri , –ithaflı-
 • Tukin, Cemal, Boğazlar Meselesi
 • Turhan, Mümtaz, Garplılaşmanın Neresindeyiz
 • Türkiya Mecmuası VI
 • Türkiyat Mecmuası X
 • Unat, Faik Reşit (Hazırlayan:) Abdi Tarihi, –ithaflı-
 • Uygur, Nermi, Başkasının Ben’i Problemi, –ithaflı-
 • Uzunçarşılı, İ. H., Halil Hâmit Paşa
 • Uzunçarşılı, İ. H., Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkiflerine Dair Vesikalar
 • Ülken, Hilmi Ziya, İslam Düşüncesi
 • Ülken, Hilmi Ziya, Posta Yolu
 • Üstün, Cevat, Viyana Seferi
 • Üstün, Nevzat, Cüceler Çarşısı, –ithaflı-
 • Üstün, Nevzat, Yitikler Kapısı, –ithaflı-
 • Yazgıç, Kâmil, Ahmet Midhat Efendi, Hayatı ve Hatıraları
 • Yekta, Rauf, Esâtiz-i Elhân: Hoca Abdülkadir Merâgî (eski yazı) -ithaflı-
 • Yetkin, Suut Kemal, İslam Tarihi (imzalı)
 • Yunus Emre Divanı (Hazırlayan: Burhan Toprak) –ithaflı-
 • Yusuf Sinan Paşa, Maârifnâme-i Sinan Paşa, (Hazırlayan: İ. H. Ertaylan – tıpkı basım)
 • Yücel, Hasan Âli Edebiyat Tarihimizden, –ithaflı-
 • Yücel, Hasan Âli, Felsefe Dersleri
 • Yücel, Hasan Âli, Hürriyet Gene Hürriyet, –ithaflı-
 • Zeynelabidin, Muhadise-i Dil ü Âşık
 • Ziya Gökalp Kimdir? Türkçülük Nedir? / Tasvir Neşriyatı
 • Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları (eski yazı)
 • Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
 • Ziya Gökalp, Yeni Hayat (eski yazı)
 • Ziya Paşa, Harâbât I-III

YABANCI DİLDEKİ KİTAPLAR

 •  Adams, Henry, Mont Saint Michel et Chartres, Robert Loffont
 • Alain, Ideés, Paul Hartmann
 • Alain, Les Arts et les Dieux, Bibliothèque de la Pleiade
 • Alain, Propos sur la religion, Rieder
 • Alain, Propos, Bibliothèque de la Pleiade
 • Amedeo Modigliani, An Abrams Art Book
 • Apollinaire, Guillaume, Alcools, Gallimard
 • Aristote, Poétique, Gallimard
 • Arseven, Celal Esad, Les arts décoratifs Turcs, MEB (imzalı)
 • Audisio, Gabriel, Ulysse ou l’intelligence, Gallimard
 • Bachelard, Gaston, L’eau et les rêves, José Corti
 • Bachelard, Gaston, L’autréamont, José Corti
 • Bachelard, Gaston, La psychanalyse du feu, Gallimard
 • Bailly, Auguste, Jules César, Arthème Fayard
 • Bailly, Auguste, La Florence des Médicis, Hachette
 • Balzac, Honoré de, Le Père Goriot, Paul Ollendorff
 • Barrès, Maurice, Greco ou le secret de Tolède, Plon
 • Barrès, Maurice, Scènes et doctrines du nationalisme, Plon
 • Barthes, Roland, Michelet par lui-même, Seuil
 • Bastide, François Régis, Saint Simon par lui-même, Seuil
 • Baudelaire, Charles, Oeuvres 1-2,  Gallimard
 • Baudelaire, Charles, Les fleurs du mal, La Payot
 • Baudot, Jeanne, Renoir ses amis ses modèles, Editions Littéraires de France
 • Baudouin, Charles, La psychanalyse de Victor Hugo, Edition du Mont-Blance
 • Bayrav, Süheyla, Symbolisme médiéval, İ. Ü. Yayını
 • Beauvoir, Simone de, Pour une morale de l’ambiguïté, Gallimard
 • Béguin, Albert – Thévenaz, Pierre, Henri Bergson, Ed. La Baconnière
 • Bémol, Maurice, La méthode critique de Paul Valéry, G. de Bussac
 • Bémol, Maurice, Paul Valéry, Les Belles Lettres
 • Benesch, Otto, Rembrandt choix de dessins, Ed. Phaidon
 • Berdiaev, Nikolai, Cinq méditations sur l’existence, Ed. Aubier
 • Book Covers
 • Berger, Pierre, Pierre Mac Orlan, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Berger, Pierre, Robert Desnos, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Berger, Yves, Boris Pasternak, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Bergson, Henri, Oeuvres, Presses Universitaire de France
 • Billy, André, Apollinaire, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Billy, André, L’époque 1900
 • Billy, André, Max Jacob, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Blum, André, Trésors de l’art Florentin, La Guide du Livre Lausanne
 • Bonnard, Seize peintures 1939-1943, Editions du Chêne
 • Bonnefoy, Yves, Rimbaud par lui-même, Seuil.
 • Bonnefoy, Yves, Du mouvement et de l’immobilité de douve (poèmes), Mercure de France
 • Bonnefoy, Yves, Hier régnant Desert (poèmes), Mercure de France
 • Bornecque, Jacques Henry, Les Poèmes saturniens [de Paul Verlaine. Étude et commentaire], Nizet
 • Bos, Charles du, Le dialogue avec André Gide, Correa
 • Botticelli, Skira
 • Bourgin, Georges – Rimbert, Pierre, Le Socialisme, Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Boyer, Frédéric, Pierre de Ronsard, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Breton, André, Les manifeste du Surréalisme, Ed. du Sagittaire
 • Briffault, Robert, Les Troubadours et le sentiment Romanesque, Les Editions Du Chêne
 • Bruegel, L’Ancien, du Chéne
 • Bruegel, Skira
 • Bulletin d’informations (Centre pour l’étude des problemes du monde musulman contemporain) Bruxelles
 • Bureau, Georges. Les masques, Ed: du Seuil
 • Butor, Michel, La modification, Minuit
 • Cain, Lucienne Julien, Trois essais sur Paul Valéry, Gallimard
 • Camus, Albert, L’homme révolté, Gallimard
 • Camus, Albert, L’été, Gallimard
 • Canadian Peintures, Phaidon
 • Carco, Francis, Francis Carco vous parle: Propos Recueillis Par Michel Manoll, Denoel
 • Carco, Francis, Gérard de Nerval, Albin Michel
 • Carles, Jules, Le Transformisme (Que sais-je), Presses Universitaires
 • Carré, Jean-Marie, La vie aventureuse de Jean Arthur Rimbaud, Plon
 • Carrouges, Michel, La Mystique du surhomme, Gallimard
 • Cassou, Jean, Situation de l’art moderne, Ed. de Minuit
 • Cellier, Léon, Gérard de Nerval, Hatier-Boivin
 • Céré, Roger, Entre la guerre et la paix, Presses Universitaires
 • Cervantes, Miguel de, Don Quichotte, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Cezamian, Louis, Anthologie de la poèsie anglaise, Stock
 • Cezanne, Phaidon
 • Chanson, André, Fragments d’un Liber Véritatis, Gallimard
 • Charles du Bos, Approximations
 • Charles du Bos, Journal 1921-1923, Carréa
 • Charpier, Jacques, Charles d’Orléans, Poètes d’aujourd’hui, P. Seghers
 • Charpier, Jacques, Paul Valéry, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Chassé, Charles, Lueurs sur Mallarmé, Ed. de la Nouvelle Revue Critique
 • Chateaubriand, François-René, Les martyrs, Flammarion
 • Chateaubriand, René de, Essai sur la littérature anglaise une traduction du Paradis Perdu de Milton
 • Chefs d’oeuvre de la peinture européenne (du XVe au XIXe siecle)-Collection Oscar Reinhart- Librairie Payot
 • Claudel, Paul, Présence et prophétie, Libraire de l’Université-Fribourg
 • Claudel, Paul, Théatre I-II, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Cocteau, Jean, La difficulté d’être, Ed. Paul Morihien
 • Cocteau, Jean, Maalesh – Journal d’une tournée de théâtre, Gallimard
 • Coomaraswamy, Ananda Kentish, Bouddha, Corréa
 • Copeau, J., Critiques d’un autre temps, N.R.F.
 • Correspondance de Richard Wagner et de Franz Liszt, Traduction de L. Schmidt et J. Lacant Gallimard
 • Crane, Aimée, A Gallery of Great Paintings, Crown Publishers
 • Cresson, André, Hegel, Presses Universitaires de France
 • Cresson, André, Leibniz, sa vie son oeuvre, Gallimard
 • Cresson, André, Spinoza, Presses Universitaires de France
 • Croce, Benedetto, As the Story of Liberty, Trad. S. Sprigge
 • Curtius, Robert, La Littérature européenne et le Moyen Âge Latin, Presses Universitaires de France
 • d’Arnım, Achim, Contes bizarres, (Traduction de Théoplihe Gautier fils, précédée d’une préface de Théoplie Gautier), Michel Lévy Frères
 • d’Aureveilly, Jules Barbey, Du Dandisme et de George Brummell, Mermod
 • Dante, La divine comédie, Albin Michel
 • Davies, Gardner, Mallarmé et le drame solaire, Librairie José Corti
 • Descartes, René, Discours de la méthode,   Alcan
 • Desgraupes, Pierre, M. Rilke, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Dictionnaire Français-Anglais-Anglais-Français, Cassellas
 • Diderot, Lettres à Sophie Volland I, Ed. du Paris
 • Diderot, Lettres à Sophie Volland II, Gallimard
 • Dollot, Louis, Histoire diplomatique, “Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Dorgelès, Roland, Portrais sans retouche, Albin Michel
 • Dostoievsky, L’Idiot,  Fernand Hazan
 • Dostoievsky, Les Frères Karamazov, Fernand Hazan
 • Dostoievsky, Les Possédés I,  Fernand Hazan
 • Dostoievsky, Les Possédés III Galimard
 • Dostoievsky, Crime et châtiment, Ed. Fernand Hazan
 • Dostoievsky, Les Possédés II, Galimard
 • Droz, Joseph, Histoire des doctrines politiques en France, Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Duthuit, Georges, Le musée inimaginable I-III, José Corti
 • El Greco, Phaidon
 • Eliot, T. S., The Cocktail Party
 • Eluard, Paul, La Jarre peut-elle être plus belle que l’eau,Gallimard
 • Eluard, Paul, Le meilleur choix de poèmes, Editions de Sagittaire
 • Essaies de Montaigne, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Fargue, Léon-Paul, Le piéton de Paris,Gallimard
 • Faulkner, William, Mosquitoes, Introdaction: Raymond Queneau
 • Faure, Gabriel, Paul Valéry Méditerranéen, Horizons de France
 • Flaubert, Gustave, Bouvard et Pécuchet, Bordas
 • Flaubert, Gustave, L’éducation sentimentale, Garnier
 • Flaubert, Gustave, La Tentation de Saint Antoine, E. Fasquelle
 • Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Garnier
 • Flaubert, Gustave, Salambô, E. Fasquelle
 • Fleuret, F. et Perceau, L., Les Satires Françaises du XVII Siècle
 • Foulquié, Paul, La Dialectique, Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • France, Anatole, L’anneau d’améthyste, Ed. Calman-Lévy
 • France, Anatole, Le mannequin d’osier, Calmann-Levy
 • France, Anatole, Thaïs, Calmann-Levy.
 • Frazer, Sir James George, Le Rameau d’or (Traduction par Lady Frazer), Librairie Orientaliste Paul Geuthner
 • Gabriel, Albert, Une capitale Turque: Brousse, Ed. de Boccard
 • Ganzo, Robert, Langage (poèmes), Gallimard
 • Gard, Maurice Martin du, Les mémorables, Flammarion
 • Gasset, Jose Ortega Y., The Dehumanization of Art
 • Gauguin,Hypérion
 • Genevoix, Maurice, Vlaminck, l’homme, l’oeuvre, Flammarion
 • Gengoux, Jacques, La Symbolique de Rimbaud, La Colombe
 • Gengoux, Jacques, Le Symbolisme de Mallarmé, Nizet
 • Giano, Jean, Virgile
 • Gide, André – Valéry, Paul, Correspondance 1890-1942, Gallimard
 • Gide, André, Amyntas
 • Gide, André, Feuillets d’automne, Mercure de France
 • Gide, André, Journal des faux-monnayeurs, Gallimard
 • Gide, André, La symphonie pastorale, Gallimard
 • Gide, André, Les caves du Vatican, Mercure de France
 • Gide, André, Les faux-monnayeurs I, Gallimard
 • Gide, André, Les Nouvelles nourritures, Gallimard
 • Gide, André, Thésée, Ed. la Jeune Parque.
 • Gide, André, Thésée, Gallimard.
 • Gide, André, Dostoievsky, Plon
 • Gide, André, La Porte étroite, Mercure de France
 • Gide, André, Le retour de l’Enfant Prodigue, Mercure de France
 • Gide, André, Les nourritures terrestres, Gallimard
 • Gide, André, Les pages immortelles de Montaigne, Corréa
 • Gillet, Louis, Les tapis enchantés, Gallimard
 • Goethe, Faust I-III, Editions Montaigne
 • Goya, Schatzkammer der Malerei, Holbein-Verlag, 9 resim
 • Gutmann, René-Albert, Introduction à la lecture des poètes Français, Flammarion
 • Guy de Mauppasant, La Maison Tellier, Ollendorf
 • Guyard, M.-F., La littérature comparée, Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Guyot, Charles, Diderot – par lui-même, Seuil
 • Henry, André, Bergson Maître de Péguy, Ed. Elzévir
 • Heredia, Jose Maria de, Les Trophées, Lomerre
 • Hoffet, Frédéric, Psychanalyse de Paris, Grasset
 • Hoffman, E. T. A., Trois contes (Traduction de J. Aymonier) M. P. Trémois
 • Hommage national à Victor Hugo
 • Hourticq, Louis, L’art et la littérature, Ed. Flammarion
 • Houssat, J. Lafitte, Troubadours et cours d’amour
 • Hugo von Hofmannsthal et Carl J. Burckhardt Lettres, 1919-1929, Trad: Louise Servicèn, Librairie Plon
 • Hugo, Victor, La légende des siècles / La Fin de Satan – Dieu,  Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Hugo, Victor, Les comtemplations, Ed. Nelson
 • Hugo, Victor, Poèmes choisis I-II, Ed. d’art A. Skira
 • Hugo, Victor, Carnets intimes 1870-1870, Gallimard
 • Hugo, Victor, Journal 1830-1848, Publié et présentés par H. Guillemin
 • Hugo, Victor, Littérature et philosophie mêlées, Ed. Nelson
 • Hugo, Victor, Pierres- Vers et prose, (Textes rassemblés et présentés par H. Guillemin), Editions du Milieu du Monde
 • Hugo, Victor, Souvenirs personnels 1848-1851 (Réunis par H. Guillemin), Gallimard
 • Huxley, Aldous, Dépouilles mortelles, (Tradition:  Jules Castier)
 • Huxley, Aldous, L’éternité retrouvée, (Tradition: Jules Castier), Plon
 • Huxley, Aldous, Contrepoint I-II, Plon
 • Huxley, Aldous, L’olivier et autres essais, (Tradition: Jules Castier), Plon
 • Huxley, Aldous, L’olivier et autres essais, la Jeune Parque
 • Huxley, Aldous, Le plus sot animal, (Tradition: Jules Castier) Librairie Christian Chaboud
 • Hytier, Jean, André Gide, Ed.Charlot
 • Hytier, Jean, La poétique de Valéry, Armand Colin
 • İvan Mestrovie, Nova Evropa-Zagreb
 • Jacques, Charles, La peinture Française. Les Peintres du Moyen-Age, Bibliothèque Française des Arts
 • Jaloux, Edmond, Edgar Poe et les femmes, Ed. du Milieu
 • Jamati, Paul, Walt Whitman, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Jaspers, Karl, Introduction à la philosophie, Librairie Plon
 • Jaspers, Karl, Nietzsche, İntroduction à sa philosophie, Gallimard
 • Jaspers, Karl, Origine et sens de l’histoire, Librairie Plon
 • Jeanmaire, H., Dionysos, Ed. Payot
 • Jewell, Edward Alden, Georges Rouault, Hyperion Press
 • Jouvet, Louis, Ecoute, mon ami-Flammarion
 • Joyce, James, Ulysses, Gallimard
 • Jung, C. G. – Kerényi, C., Introduction à l’essence de la mythologie, Payot
 • Jung, C. G., Types psychologiques, Librairie de l’Université-Genève
 • Kafka, Franz, Journal intime La guide du livre, Lausanne
 • Kafka, Franz, Le château, Gallimard
 • ‎Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Éd. de Beaune
 • Karppe, S., Étude sur les origines et la nature du Zohar Précédée d’une étude sur l’histoire de la Kabbale, Ed. Felix Alcan
 • Khodoss, Claude, Hegel-Esthétique, Presses Universitaires de France
 • Soren Kierkegaard, Sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie, Presses Universitaires de France
 • Krakowski, Edward, Histoire de Russie, Deux-Rives
 • Kühnel, Ernst, Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür (Çevirenler: Suut Kemal Yetkin-Melahat Özgü), Türk Tarih Kurumu
 • La peinture Anglaise du XVIIIe Siécle, Ed. G. Van Oest
 • La peinture Etrusque, Skira
 • La peinture İtalienne, Skira
 • Lalou, René, Le Roman Français depuis 1900, Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Lassaigne, Jacques – Busuioceanu, Alexandru, La peinture Espagnole: de Velasquez A Picasso, Skira
 • Lassaigne, Jacques – Gloeckner, André, Daumier, Edition Hyperion
 • Latzarus, Louis, La vie paresseuse de Rivarol, Librairie Plon
 • Lautrémont, Oeuvres complètes, Ed. José Corti
 • Lawrence, D. H., Apocalypse, (Tradition: Thérese Aubray) Ed. Confluances
 • Le Louvre Sculpture de la Renaissance Française, Ed. par L’illustration
 • Lefebvre, Henri, Contribution à l’esthétique, Editions Sociales
 • Lefebvre, Henri, Descartes, Ed. Hier et Aujourd’hui
 • Lefebvre, Henri, La somme et le reste I-II, La Nef de Paris
 • Leonardo Da Vinci, Phaidon
 • Les cahiers du Rhône, cours poétiques, Ed. La Baconnière (dergi)
 • Les etudes Bergsoniennes: Bergson et Proust : Accords et Dissonances (Floris Delattre) – Maine de Biran et Bergson (Henri Gouhier), Ed. Albin Michel
 • Littré, E. et Beaujean, Dictionnaire de la langue Française, Edisions Universitaires
 • Lion, Fernand, Les rêves de Racine, Laffont
 • Magny, Claude-Edmonde, Arthur Rimbaud, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Magny, Claude-Edmonde, Histoire du roman Français Depuis 1918
 • Maiuri, Amadeo, La peinture Romaine -Collection Les Grands Siécles de la Peinture- Skira
 • Mallarmé, Stéphane, Correspondance 1862-1871, Gallimard
 • Mallarmé, Stéphane, Divagations, Bibliothèque-Charpentier; Fasquelle
 • Mallarmé, Stéphane, Igitur ou la folie d’Elbehnon, Gallimard
 • Mallarmé, Stephane, Oeuvres Complètes, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Mallarmé, Stéphane, Oeuvres Poétiques, Ed. Henri Kalser-Lausanne
 • Malraux, André, Psychologie de l’art / La Création Artistique, Skira
 • Malraux, André, Psychologie de l’art / Le Musée imaginaire, Skira
 • Malraux, André, Saturne, nrf  Galerie de la Pléiade
 • Malraux, André, Les noyers de l’Altenburg, Gallimard
 • Malraux, André, Psychologie de l’art/La Monnaie de L’absolu, Skira
 • Malraux, André, Romans, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Mamboury, Ernest, İstanbul Touristique
 • Manet, Hypérion
 • Marcel, Henry, F. Millet, Editeur Henri Laurens
 • Marker, Christian, Giraudoux – par lui-même, Seuil
 • Martin, Gaston, Les Jacobins, Presses Universitaires de France
 • Matisse, 16 Peintures, 1939-1946. Editions du Chêne, 4 resim
 • Mauclair, Camille, Degas, Éd. Hypérion
 • Maulnier, Thierry, Introduction à la poésie Française, Gallimard
 • Maulnier, Thierry, Langages, Ed. Du Conquistador
 • Mauppasant, Guy de, Le Horla (Illustre de Jean Guillaume), Coll. Le Point d’Orgue. Les Oeuvres Françaises
 • Mauriac, François, Du côté de chez Proust, La Table Ronde
 • Mauriac, François, Les pages immortelles de Pascal, Corréa
 • Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement, Presses Universitaires
 • Maurois, André, À la recherche de Marcel Proust, Hachette
 • Mauron, Charles, Introduction à la psychanalyse de Mallarmé, Ed. S. La Baconniée-Neuchatel
 • Maurras, Charles, Anthinéa d’Athénes à Florence, Flammarion
 • Mercanton, Jacques, Vuillard et le gout du bonheur les Trésors de la Peinture Française, Skira
 • Meredith, George, L’égoiste, (Trad. Yvonne Canque), Gallimard
 • Meredith, George, The tragic Comedians
 • Mesnard, Pierre, Le cas Diderot/Etude de caractérologie littéraire, Presses Univestaires de France
 • Michelet, Jules, Histoire de la Révolution Française, Bibliothèque de la Pléiade
 • Molière, L’avare, Seuil
 • Monder, Henri, Précocité de Valéry, Gallimard
 • Mondor, Henri, Propos familiers de P. Valéry, H. Grasset
 • Moreas, Jean, Les Stances, Mercure de France
 • Moullet, Maurice, Les maitres a l’oeillet, Ed. Halbein
 • Mullahy, P., Oedipe du mythe au complexe, Payot
 • Nerval, Gerard de, Ouvres, Bibliothèque de la Pléiade
 • Nietzsche, Frederic, Par De là le bien et le mal, Traduit par Henri Albert
 • Nietzsche, Frederic, La volonté de puissance I-II, (Trad. G. Bianquis), Gallimard
 • Nietzsche, Frederic, Pages choisies, Trad: Henri Albert‎, ‎Mercure de France.,
 • Nietzsche, Frédéric, Pages mystiques, Robert Laffont
 • Oeuvres de François Coppée, Poésies, Lemene
 • Peintures de Renoir, Ed. du Chêne
 • Parisier-Plottel, Jeanine, Les dialogues de P. Valéry, Presses Universitaires de France
 • Parrot, Louis, Francis Lorca, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Pascal et les provinciales, Ed. Des Musées Nationaux
 • Paul Valéry Vivant, Cahiers du Sud
 • Philippe de Champaigne et Port- Royal, Edition des Musées Nationaux
 • Pıtrou, Robert, Jean Sebastian Bach, Albin Michel.
 • Pia, Pascal, Baudelaire – par lui-même, Seuil
 • Picon, Gaëtan, Malraux par lui-même, Seuil
 • Piero della Francesca, Skira
 • Pierre Bonnard Pierre, Skira, 14 resim
 • Pierre, George, Géographie industrielle du monde, “Collection Que sais-je”, Presses Universitaires de France
 • Poe, E. A., Oeuvres, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Poètes d’aujourd’hui, (Preface de Jean Paulhan), Lausanne
 • Poulet, Georges, Études sur le temps humain, Librairie Plon
 • Poulet, Georges, La distance intérieure, Librairie Plon
 • Pourtalès, Guy de, Berlioz et l’Europe Romantique, Gallimard.
 • ‎Pourtalès, Guy de, Nietzsche en Itaile, Bernard Grasset
 • Préface de P. ValéryAnthologie des poètes de la N. R. F., Gallimard
 • Proust, Marcel, Lettres à Madame C., J. B. Janin.
 • Proust, Marcel, A la recherche du temps perdu I-III, Bibliothèque de la Pléiade -Gallimard
 • Proust, Marcel, Chroniques, Gallimard
 • Racine et Port-Royal, Edition des Musée Nationaux
 • Racine, Jean, Théâtre choisi de Racine, Hachette
 • Raimbaud, Oeuvres complètes, Editions du Grand-Chêne
 • Raymond, Marcel, De Baudelaire au Surréalisme, Ed. Jose Corti
 • Raymond, Marcel, Génies de France, Ed. La Baconnière
 • Raynal, Maurice, Histoire de la peinture moderne – De Baudelaire a Bonnard L’école de Honfleur, Skira
 • Raynal, Maurice, Histoire de la peinture moderne matisse-munch-Rouault, Skira
 • Régnier, Henri de, L’Altana ou la vie Vénitienne I-II, Mercure de France
 • Régnier, Henri de, La canne de jaspe, Mercure de France
 • Régnier, Henri de, La double maîtresse, Mercure de France
 • Régnier, Henri de, Le mariage de minuit, Hachette
 • Régnier, Henri de, Proses datées, Mercure de France
 • Régnier, Henri de, La pécheresse, Mercure de France
 • René Laforgue, L’Échec de Baudelaire, Denoël
 • Renoir, XIX. Siécle, Les Trésors de la Peinture Française
 • Richard, Jean-Pierre, Littérature et sensation, Seuil
 • Ritter, Helmut , Asrâr Al-Balâgha: The Mysteries of Eloquence, İstanbul, 1954
 • Richer, Jean, Gérard de Nerval, Poètes d’aujourd’hui, P. Seghers
 • Rilke, Les élégies de Duino Suivi de les sonnets à Orphée, Aubier éd. Montaigne
 • Rilke, R. Maria, Cinquante poèmes, Librarie Les Lettres
 • Rilke, R. Maria, Poèmes Français, Editions du Grand-Chêne
 • Rilke, R. Maria, Vergers, Col. Métamorphoses
 • Rilke, Rainer Maria, Les cahiers de Malte Laurids Brigge, ÉmilePaul Frères
 • Rilke, Rainer Marie, Chant de l’amour et de la mort, Emile Paul
 • Robert, Karthe, Kafka, Gallimard
 • Rochefoucauld, Edmee de la, En lisant les Cahiers de Paul Valéry, Editions Universtaires
 • Rostand, Jean, L’atomisme en biologie, Gallimard
 • Rostand, Jean, Peut-on Modifier homme, Gallimard
 • Rousseau, Jean Jacques, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité, Flammarion
 • Rousseau, Jean Jacques, Discours sur les sciences et les arts, Flammarion
 • Rousseau, Jean Jacques, Rêveries du promeuneur solitaire, Flammarion
 • Roy, Claude, Aragon, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Saint-Exupéry, Antoine de, Vol de Nuit, Gallimard
 • Salles, Georges, Trésors d’art en France, Direction générale du tourisme
 • Sartre, J. P., Baudelaire, Gallimard
 • Schopenhauer, Arthur, Pensées et fragments, Felix Alcon
 • Sebilotte, L. H., Le secret de Gérard de Nerval, José Corti
 • Shakespeare, Oeuvres dramatiques, Ed. E. Flammarion
 • Shakespeare, William Venus et Adonis, Wittmann
 • Simon, Pierre-Henri, L’homme en Poèces Malraux-Sartre-Camus-Saint-Exupèry, Neuchâtel, Baconnière
 • Simon, Pierre-Henri, Mauriac – par lui-même, Seuil
 • Soulairol, Jean, Paul Valéry, La Colombe
 • Soupault, Philippe, Lautrémont, Poètes d’aujourd’hui, Ed. P. Seghers
 • Sources de Maurice Barrés, Le Rouge et le Noir
 • Sperco, Willy, Istanbul, Paysage littéraire, La Nef
 • Suarès, André, Debussy, Ed. Emile-Paul
 • Suarès, André, Musiciens
 • Talés, C., La Commune de 1871, Librairie du Travail
 • The Romantic Movement
 • The Sculptures of Michelangelo, Phaidon
 • Théatre de France II, Publications de France
 • Théatre de Racine, V.2., Club des Librairies de France
 • Thibaudet, Albert, Le liseur de romans, Editions G. Cres et Cie
 • Thierry, Jean-Jacques – Nimier, Roger, Dictionnaire des Auteurs de la Pléiade, Gallimard
 • Trotzki, Léon, Marx, Corréra
 • Uhde, Wilhelm, Les impressionnistes, du Phaidon
 • Ungaretti, Giuseppe, Les cinq livres, Editions de Minuit
 • Vallentin, Antonina, ‎El Gréco, ‎Albin Michel
 • Valéry, Paul- Fourment, Gustave, Correspondance, Gallimard
 • Valéry, Paul, Lettres à quelques uns, Gallimard
 • Valéry, Paul, Charmes (commentés par Alain), NRF –Gallimard
 • Valéry, Paul, Eupalinos-L’âme et la danse, Gallimard
 • Valéry, Paul, La jeune Parque, Présentation et Etude Critique des Documents par Octave Nadal
 • Valéry, Paul, Oeuvres I-II, Bibliothèque de la Pléiade-Gallimard
 • Valéry, Paul, Souvenirs poétiques, Guy Le Prat
 • Valéry, Paul, Traduction en vers des Bucoliques de Virgile, Gallimard
 • Valéry, Paul, Un poète inconnu, Lettres Françaises
 • Vallas, Léon, Claude Debussy, Presses Universitaires de France
 • Van Gogh, Vincent, Lettres à son frère Théo, Grasset
 • Velazquez, Schatzkammer der Malerei
 • Verlaine, Paul, Oeuvres poétiques completes, Bibliothèque de la Pléiade -Gallimard
 • Vigny, Alfred de Poésies completes,  Librairie Garnier Freres
 • Villon, Françoise, Oeuvres, Ed. E. Flammarion
 • Wehle, B Harry, Art Treasures of the Prado Museum, Abrams
 • Weidlé, Wladimir, Les abeilles d’Aristée-Essai sur le Destin Actuel de Lettres et des Arts, Gallimard
 • Whiting, Charles G., Valèry Jeune Poète, Presses universitaires de France
 • Woolf, Virginia, Entre les actes, Stock
 • Asır Taş Baskısı Resimler
 • Yannet, Jacques, Enchantements sur Paris, Ed. Denoel
 • Zeyd, Fahr-el-nisa (lithos), Estienne, Charles (text), Midi Nocturne, Editions de Beaune, 4 resim

ÇEVİRİ KİTAPLAR

 • Curtius, Ernest Robert, Fransa Üstüne Deneme (Çev: Sabahattin Eyüboğlu)
 • Deyrolle, Théophile, Trabzon’dan Erzurum’a, (Çev: Reşat Ekrem Koçu)
 • Eflatun, Devlet / (Çev: S. Eyüboğlu – M. A. Cimcoz’dan ithaflı)
 • Eflatun, Küçük Diyaloglar (Çev: Aktürel-Anday-Cemgil-Eyüboğlu-Ünlü – ithaflı)
 • Euripides, Bakhalar, (Çev: S. Eyüboğlu)
 • Freud, Sigmunt, Totem ve Tabu (Çev: Niyazi Berkes)
 • Frey, Dagobert, Mukayeseli Bir Sanat İlmini Temellendirme
 • Gabriel, Albert, Kayseri Türk Anıtları (Çev: Ahmet Akif Tüfenk’ten ithaflı)
 • Homeros, İlyada / Homeros (A. Erhat – A. Kadir)
 • Kafka, Milena’ya Mektuplar (Çev: Adalet Cimcoz’dan ithaflı)
 • Kömürcüyan, Eremya Çelebi, İstanbul Tarihi (Çev: Hrand Andreasyan)
 • Labiche, Eugène, Hasır Şapka (Çev: Oktay Akbal)
 • Montaigne, Denemeler (Çev: S. Eyüboğlu)
 • Moltke, H. Von, Türkiye’deki Durum ve Olaylar Üzerine Mektuplar (Çev: Hayrullah Örs)
 • Schiller, Baladlar,  (Çev: Burhanettin Batıman’dan ithaflı)
 • Shakespeare, Troilos ile Kressida (Çev: S. Eyüboğlu-M. Irgat, ithaflı)
 • Şölen / Eflatun (A. Erhat – S. Eyüboğlu)
 • Wellhausen, Julius,  İslâmın En Eski Tarihine Giriş (Çev: Fikret Işıltan)
 • William, James, Pragmacılık I (Çev: Muzaffer Aşkın)